بازماند (بازیافت پسماند)، نخستین پلتفرم هوشمند مدیریت پسماند در ایران، با شش اپلیکیشن یکپارچه، پل ارتباطی میان شهروندان و مدیریت شهری می باشد که راهکاری هوشمندانه، سریع و ساده جهت درخواست جمع آوری یا تحویل پسماند به شمار می رود. با ثبت درخواست در اپلیکیشن یا مرکز تماس بازماند، پس از مشخص کردن حجم و نوع پسماند قابل بازیافت، همکاران ما در زمان و محل انتخاب شده جهت دریافت آنها می آیند و بعد از محاسبه درلحظه کیف پول حساب کاربری شما شارژ خواهد شد. با ما در خانواده بازماند برای کمک به اقتصاد خانواده، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی (توسعه پایدار) همراه باشید...

آیدین خانکشی پور

آیدین خانکشی پور

  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
بهماند

بهماند

  • سامانه هوشمند مدیریت پسماند