شرکت نگین سامانه هوشمند پاژ به منظور ایجاد رشد و ارتقای کیفی صنعت اتوماسیون های هوشمند هتلی در ایران، و در جهت یافتن راه حل های مناسب برای رفع مشکلات هتل ها و توانمند سازی آن ها ، با تکیه بر دانش متخصصین داخلی و از طریق ارتباط علمی و تخصصی با مجامع دانشگاهی داخل کشور ، اقدام به تولید ملی سیستم های اتوماسیون هوشمند هتلی و تلویزون تعاملی هتلی کرده است.