شرکت مکث هولدینگ یک شرکت سرمایه گذاری فعال در حوزه های بیمه بار و خودرو است.