استفاده از تکنولوژی های برتر به همراه خلاقیت و نوآوری کاهش هزینه ها به همراه افزایش بهره وری سازمانی طراحی سازگار بر اساس نیازهای کاربر، برنامه ریزی منابع سازمانی