تولید و پشتیبانی نرم افزار ‌های سفارش مشتری، بسته های نرم افزاری و پردازش کلان داده ای