تعاونی دانش بنیان نانو ساختار آرین

تعاونی دانش بنیان نانو ساختار آرین یک شرکت در شهر زنجان می باشد

تحقیق و توسعه در زمینه نانو فناوری