سامانه‌های تجارت، یادگیری، سلامت، بانکداری و دولت الکترونیک