ساخت و تولید یکسوکننده‌های جریان الکتریکی(ترانس رکتیفایر) و رله جریان زیاد فازی