فانوکس اولین پلتفرم چند منظوره‌ٔ بومی جهت یادگیری، رقابت و بهبود مهارت‌های زندگی در هرزمان و هر مکان بر اساس فناوری چند-سکویی است.