برخی از فعالیت ها در باغات مثل سم پاشی و هرس علف های هرز، دارای سختی ها و آسیب های اجتناب ناپذیری است که استفاده از نیروی غیرانسانی می تواند تا حد زیادی جلوی این آسیب ها را بگیرد. اگربات، بر اساس این ایده طراحی شده است که چه میشد اگر یک ربات می توانست به جای انسان درخت ها را سم پاشی کند و علف های هرز را هرس نماید؟

پاسخ به این پرسش منجر به طراحی یک ربات چهار چرخ در ابعاد مناسب با وزن سبک و قابلیت حرکت در مسیرهای صعب باغ ها شد. رباتی که می تواند تا 150 لیتر سم با خود حمل کند و علف های هرز را هرس نماید. این ربات از راه دور کنترل می شود و امکان ایمن ماندن کنترل کننده از کلیه سموم را فراهم می کند. کنترل این ربات از طریق یک جوی استیک و با نرم افزار یا اپ موبایل است و امکان گردش بدون دور گرفتن از طریق چهار موتور الکتریکی را دارد. همچنین این ربات قابلیت حمل محصول و متعلقات دیگر را بنا به نیاز کشاورز دارد.