دانشجویان تیلماج با توجه به علاقه روی خودشان سرمایه گذاری می کنند. تیلماج با هر استادی همکاری نمی کند علاوه بر آن از ارائه آموزش های ترجمه شده و بازنویسی شده نیز متنفر است.

بیاموز

بیاموز

  • کمک به یادگیری زبان های مختلف
زبان تیپس

زبان تیپس

  • آموزش آنلاین نکات کلیدی زبان انگلیسی
دوران

دوران

  • آموزش انگلیسی به کمک موسیقی