پارک علم و فناوری اردبیل

۸۰درصد کشاورزی- بیوتکنولوژی و صنایع وابسته به آن- گردشگری و توریسم و صنایع وابسته به آن و ۲۰درصد در سایر حوزه ها

پاركهاي علم و فنّاوري به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي موثر در اقتصاد دانش بنیان و محيطي مناسب براي استقرار، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان است كه در تعامل سازنده با يكديگر و با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعاليت هاي فنّاوري اشتغال دارند و هدف اصلي آن بعنوان یک نهاد فناورانه، افزايش ثروت در جامعه از طريق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسات متکی بر فناوری است. اهم اين فعاليت ها شامل نیازسنجی، ايده پردازي، تحقیق و توسعه، طراحي مهندسي، نمونه سازي، طراحي صنعتي، استانداردسازي، تدوين دانش فني، ثبت مالكيت فكري، تجاری سازی، انتقال فناوری، فروش و پشتیبانی بعدي براي تحقق محصولات فناوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد. همكاري هاي بين‌المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين حضور موثر در بازارهاي فنّاوري جهان از اهداف راهبردي پارك هاي علم و فنّاوري است 

چشم انداز

تبدیل شدن به قطب دیپلماسی فناوری منطقه در راستای تولید و صدور محصولات شرکت های فناور به کشورهای همجوار از طریق برندسازی محصولات شرکت های دانش بنیان