شتابدهنده عمومی با اولویت کار بر روی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات