شتابدهنده سیمرغ در حوزه‌ی خلق کسب و کارهای نوپا و البته با استفاده از تیم‌های حاصل از رویدادهایی چون رویداد دست به آچار و هم چنین استفاده از ظرفیت مخترعین و طرح های سطح سه بنیاد ملی نخبگان، با نگاهی ویژه به حوزه‌ی سخت افزار دوره‌ های پیش شتابدهی و شتابدهی را برگزار می نماید. طول مدت پیش شتابدهی 2 ماه و مدت شتابدهی 6 ماه میباشد. شتابدهنده‌ی سیمرغ شتاب دهنده‌ای منعطف می‌باشد؛ این بدان معنیست که اگر حاضرین در دوره شتابدهی سیمرغ با توجه به امکانات و حمایت‌های موجود نیازمند زمان ‌بیشتری در جهت رسیدن به اهدافشان باشند با نظر کارشناسان منعی وجود نخواهد داشت.