بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان دلفان

بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور ...

ادامه خبر
کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان دلفان

کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان ...

کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان دلفان از شرکت های مستقر در مرکز رشد شهرستان دلفان ...

ادامه خبر
کسب عنوان  TRL۷ توسط شرکت فناوران افق گستر نوتریکا از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان

کسب عنوان TRL۷ توسط شرکت فناوران افق گستر نوتریکا از ...

کسب عنوان TRL۷ توسط شرکت فناوران افق گستر نوتریکا از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان ...

ادامه خبر
نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان دلفان

نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان دلفان ...

ادامه خبر
برگزاری هفدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان دلفان

برگزاری هفدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، هفدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان دلفان ...

ادامه خبر
هجدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان دلفان

هجدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، هجدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور شهرستان دلفان ...

ادامه خبر