۳۵ مدیر برتر جهان از نگاه هاروارد بیزینس ریویو / نام‌ یک مدیر ایرانی نیز در این فهرست به چشم می‌خورد

هاروارد بیزینس ریویو یک فهرست سالیانه را از ۱۰۰ مدیر عامل برتر جهان منتشر کرده است. هاروارد بیزینس ریویو عنوان کرده که امتیاز ای‌اس‌جی آمازون رقم پایینی بوده بوده است. سال آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۹ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۴ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۶ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۱۵ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۹ شرکت: گودمن آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۸۸ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۶ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۶ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۶ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۷ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۷ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۷ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۳ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۵ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۵ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۱۳ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۰ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۹ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۹ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۹ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۸۹ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۸۹ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۱۴ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۱۴ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۱۲ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۱۲ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۱۰ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۷ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۴ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۵ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۵ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۵ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۱ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۲۰۰۱ آغاز فعالیت به عنوان مدیرعامل: ۱۹۹۳

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات