جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

این جلسه در مورخ 25 مردادماه با حضور آقای دکتر خیاطیان رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه، خانم دکتر شمس فرد رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و آقای دکتر قادری رئیس دانشکده مهندسی برق در راستای ایجاد فضاهای نوآوری در دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی تشکیل گردید.

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات