گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

محورهای گفتگو:

آشنایی با خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

آشنایی با فرآیند و حمایت های شرکت های دانش بنیان

تجاری سازی محصول یا خدمات در رشته های علوم انسانی

مشاوره در حوزه های نیازسنجی خدمات علوم انسانی

ویژه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد و  اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی
 

 

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات