برگزاری نشست انتقال تجربه (TED Club )

برگزاری نشست انتقال تجربه (TED Club )

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات