دور جدید سرمایه‌گذاری هلدینگ مکس روی خودرو۴۵

دور جدید سرمایه‌گذاری هلدینگ مکس روی خودرو۴۵

هلدینگ مکس و مریخ‌کپیتال از سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد تومانی در خودرو۴۵ خبر دادند. نوپانا: هلد ی نگ مکس و مر ی خ‌کپ ی تال از سرما ی ه‌گذار ی چند ده م ی ل ی ارد تومانی در خودرو ۴۵ خبر دادند. خودرو ۴۵ ، رهبر بازار خر ی دوفروش خودروها ی کارکرده در ا ی ران است و امکان فروش خودرو در کمتر از ۴۵ دق ی قه با ق ی مت عادلانه و در فضا یی امن را برا ی شهروندان فراهم کرده است. ا ی ن شرکت هم‌اکنون ب ی ش از ۳۰۰۰ نفر معامله‌کننده‌ خودرو در پلتفرم مزا ی ده خود دارد و ب ی ش از ۱۰۰۰۰ خودرو در سال در ا ی ن پلتفرم معامله م ی‌ شود . ت ی م ۲۰۰ نفره‌ ی خودرو ۴ ۵ ، با ب ی ش از ۱۳ شعبه در ۶ استان، قصد دارد تا پا ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

منبع خبر

نوپانا

نوپانا

نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات