آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در خصوص معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فعال در پارک های علم و فناوری مصوب هیات وزیران ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در خصوص معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فعال در پارک های علم و فناوری مصوب هیات وزیران ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان و به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک‌های علم و فناوری و حمایت از فعالیت‌های فناورانه، هیات وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری را به تصویب رساند ومعاون اول رئیس جمهور به وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارائی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری ابلاغ نمود.

به موجب آیین نامه فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یاد شده، مشمول معافیت موضوع ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.
برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می باشد که به تایید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات