جشن ایده‌شوی «کسب و کار مهندسی» دانشگاه اصفهان

منبع خبر

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

    نظرات