راهنما برای کارکنان اداری وکارفرمایان

راهنما برای کارکنان اداری وکارفرمایان

فایل تصویری پیشگیری از کرونا در محیط های کاری  ​راهنما برای کارکنان اداری و کارفرمایان


جهت دانلود فیلم کلیک نمایید لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات