برنامه زمانبندی وبینارهای مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان

برنامه زمانبندی وبینارهای مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان

برنامه زمانبندی وبینارهای مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان وبینارهای آموزشی مختلفی را در سطح دانشکده ها و ویژه اساتید گرامی برگزار می‌کنند.
مرکز نوآوری و توسعه تعاون دانشگاه کردستان وبینارهای آموزشی مختلفی را در سطح دانشکده ها و ویژه اساتید گرامی برگزار می‌کنند که برنامه جدول زمانی این وبینارها به شرح زیر می باشد.

ردیف

عنوان وب بینار

سرفصل ها

دانشکده

سخنران

تاریخ

۱

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

*. مزایای تعاونی‌های کشاورزی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

کشاورزی

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. رحمانی

(کارشناس تعاون)

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

ساعت ۳۰/۱۸- ۲۰

۲

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های مهندسی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

مهندسی

*. صلواتی

(مدیر کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان )

*فروتن

(رئیس اداره نظارت تعاونیها)

۱۳۹۹/۰۲/۱۶

ساعت ۳۰/۱۸- ۲۰

۳

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های زبان و ادبیات

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

زبان و ادبیات

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. نظرگاهی

(کارشناس مسئول تعاون )

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۳۰/۱۸- ۲۰

۴

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های علوم‌پایه

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

علوم پایه

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. نظرگاهی

(کارشناس مسئول تعاون )

۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۳۰/۱۸- ۲۰

۵

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های هنر و معماری

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

هنر و معماری

*.عباسی

(معاون امور تعاون)

*. رحمانی

(کارشناس تعاون

۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۳۰/۱۸- ۲۰

۶

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های اجتماعی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

علوم انسانی و اجتماعی

*.یاره

(رئیس اداره توسعه تعاون)

*. نظرگاهی

(کارشناس مسئول تعاون )

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۳۰/۱۸- ۲۰

۷

آشنایی با مزایا و فرایند تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی

مزایای تعاونی‌های منابع طبیعی

*. فرایند تشکیل تعاونی ها

*.مقررات تعاون

منابع طبیعی

*.صلواتی

(مدیر کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان )

*. رحمانی

(کارشناس تعاون

۲۰/۳/۱۳۹۹

ساعت ۳۰/۱۸- ۲۰

لینک اصل خبر در سایت مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات