موضوعات و زمانبندی برگزاری وبینارهای آموزشی بحران در کوید ۱۹

موضوعات و زمانبندی برگزاری وبینارهای آموزشی بحران در کوید ۱۹

اعضاء محترم هیئت علمی؛

به پیوست نامه شماره ۱۴۳/۵۰۵/د مورخ ۹۹/۲/۹ درخصوص برگزاری وبینارهای آموزشی کمیته راهبری آموزش در بحران کوید ۱۹ به انضمام موضوعات و زمانبندی وبینارهای آموزشی قابل مشاهده می باشد.


لینک جهت دانلود
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات