برگزاری جلسه مدیر مرکز رشد دلفان با واحدهای فناور

برگزاری جلسه مدیر مرکز رشد دلفان با واحدهای فناور


در این جلسه مدیر مرکز رشد دلفان آقای عبدالمجید فرج الهی مقدم ضمن قدردانی از زحمات واحدهای فناور به بررسی درخواستهای شرکت ها پرداختند. در این جلسه مدیر مرکز رشد ضمن ایجاد تعامل به همکاری فزاینده بین واحدهای فناور تاکید داشتند.

لینک اصل خبر در سایت مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

منبع خبر

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد

    نظرات