وزیر ارتباطات نامه‌ای به شرکت های اینترنتی ارسال نکرده است

وزیر ارتباطات نامه‌ای به شرکت های اینترنتی ارسال نکرده است

    نظرات