دفاع از پایان نامه: خانم ژاله صدقی نوش آبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

دفاع از پایان نامه: خانم ژاله صدقی نوش آبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به حفاظت شنوایی (مطالعه موردی در صنایع چاپ افست استان تهران)

چکیده فارسی

مقدمه: ماشین های چاپ یکی از منابع اصلی سطوح بالای صدا هستند . کارگران صنایع چاپ در معرض ابتلا به افت شنوایی ناشی از صدا به دلیل مواجهه شغلی با صدای زیاد قرار دارند . اقدامات کنترل مهندسی موثرترین راه برای کنترل صدا در محیط کار است، با این حال اکثر شرکت ها آخرین راهکار یعنی تهیه تجهیزات حفاظت شنوایی را مد نظر قرار میدهند . به منظور اجرای روشهای کنترلی مناسب برای کاهش مواجهات شغلی با صدا، ارزیابی آگاهی و عملکرد کارگران نسبت به مواجهه با صدای محیط کار برای طراحی روشهای مداخله ای مناسب برای کارگران ضرورت دارد . بنابراین هدف از این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به حفاظت شنوایی ) مطالعه موردی در صنایع چاپ افست استان تهران ( بود .
روش کار: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در ۱۶ صنعت چاپ افست استان تهران بین ۵۰۱ کارگر انجام شد . پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد کارگران Test retest ، در این صنایع ایجاد شد . روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با روش های روایی محتوایی و آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت . اندازه گیری میزان مواجهه صدای روزانه هر یک از کارگران با استفاده از دستگاه صدا سنج و با توجه به روش ISO ۹۶۱۲ انجام گرفت . عملکرد ) استفاده از وسایل حفاظت شنوایی ( علاوه بر پرسشنامه با استفاده از رفتارسنجی ایمنی انجام شد . ابتلا به افت شنوایی شغلی با توجه به نتایج آخرین ادیومتری انجام شده ثبت گردید .
یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش نگرش، عملکرد (استفاده از وسایل حفاظت شنوایی) بهبود یافت ( P < ۰.۰۰۱ ). نتایج نشان داد که نگرش مثبت منجر به عملکرد مثبت کارگران در حفاظت شنوایی می شود ( rs = ۰.۱۷۲; P < ۰.۰۰۱ ) و با افزایش آگاهی، نگرش منفی کاهش یافته و این رابطه معنی دار بود ( P = ۰.۰۱۴ ). بالا رفتن آگاهی، عملکرد مثبت (استفاده از وسایل حفاظت شنوایی) را افزایش نمی دهد ( P = ۰.۲۱۰ ). رابطه خطی معنی داری بین آگاهی و عملکرد وجود نداشت ( rs = -۰.۰۷۷; P = ۰.۰۹۱ ). نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان داد که همه کارگران با صدای مساوی و بیشتر از dBA ۸۵  مواجهه داشتند. کارگرانی که افت شنوایی ناشی از صدا ندارند، عملکرد ضعیف تری دارند (%۳/۶۲) و این رابطه معنی دار است (۰۰۱/۰ P < ).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اهمیت توجه به ویژگی های جمعیت شناختی و شغلی و تاثیر آنها بر روی سطح اگاهی از مواجهه با صدا و حفاظت شنوایی را نشان داد . در این راستا، مدیریت صنایع مورد نظر باید با سیاست گذاری صحیح و مناسب در جهت بهبود وضعیت سطح آگاهی تلاش نماید . نتایج این مطالعه نمایه ای از وضعیت نگرش کارکنان نسبت به صدا و درک ریسک افت شنوایی در صنایع مورد بررسی را ارائه می دهد، که میتواند به عنوان یک شاخص پیشگیرانه برای تدوین خط مشی و ارزیابی عملکرد بهداشت حرفه ای سازمان به کار رود؛ ضمن اینکه ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به حفاظت شنوایی می‌تواند به عنوان روشی برای سنجش اثربخشی مداخلات بداشتی مرتبط با صدا در محیط کار به کار رود .
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات