منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تفرش یک مرکز رشد در شهر تفرش می باشد

    نظرات