بررسی آخرین وضعیت طرح منطقه ویژه علم و فناوری و حوزه نقش آفرینی کارگروه فناوری و نوآوری

بررسی آخرین وضعیت طرح منطقه ویژه علم و فناوری و حوزه نقش آفرینی کارگروه فناوری و نوآوری

ی کی از راهبردهایی که تجربه موفقی را برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته، تشکیل و گسترش مناطق ویژه یا کریدورهای علم و فناوری است.

محوریت کار در این کریدورها مبتنی بر اصل کارایی جمعی و شکل گیری پیوندهای پیشین و پسین بین بنگاه های درون منطقه است.

منطقه ویژه علم و فناوری از مسیرهای متعددی تاثیر مثبت بر رشد منطقه ای دارد.

ü کریدورهای علم و فناوری از مسیرهایی چون حل مشکل بنگاه های کوچک و متوسط (با استفاده از ساختار خوشه ای و شبکه ای در سازماندهی صنایع کوچک و متوسط)،

ü بهبود رقابت پذیری (از طریق افزایش بهره وری مبتنی بر محل استقرار شرکت ها، با هدایت سریع و پیشرفت نوآوری و با ترغیب تشکیل کسب و کارهای جدید)،

ü افزایش نوآوری و ارتقاء فناوری، بهبود کارآفرینی، افزایش سرمایه گذاری مخاطره پذیر (با توجه به قوانین حمایتی و بیمه ای کریدورها از سرمایه های مخاطره پذیر و پرداخت یارانه ریسک سرمایه گذاری در کریدورها نسبت به بیرون)

بر رشد منطقه ای اثرگذار است.

منطقه ویژه علم و فناوری استان به نتایجی از جمله ؛ جذب سرمایه های مخاطره پذیر، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رشد منطقه ای، منتج خواهد شد.

در ششمین جلسه کمیته فناوری و نوآوری استان، موضوع الزامات ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری مطرح و بر ضرورت تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر سرمایه به اقتصاد دانش محور، برای رسیدن به توسعه پایدار، تاکید شد.

این نشست، به میزبانی پارک علم و فناوری گیلان بود و در خصوص نیازمندی‌ها و الزامات ایجاد این کریدور بحث و تبادل نظر شد.

از مهمترین موارد مطرح شده می توان به لزوم توجه به کارخانه‌های نوآوری به عنوان یکی از مولفه‌های توسعه اکوسیستم نوآوری در کنار موضوعاتی همچون منطقه ویژه علم و فناوری اشاره کرد.

همچنین کمک به ایجاد هماهنگی و تعریف منافع مشترک میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه علم و فناوری و مدیریت هماهنگ دستگاه‌های مرتبط با حوزه علم و فناوری از دیگر موارد گفتگو بود.

در این نشست مصوب شد، هریک از اعضای کمیته، موانع مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط دیگر را در حوزه پژوهش و فناوری، شناسایی نماید، تا موانع شبکه‌سازی دستگاه‌ها که منجر به عدم تسریع در هدایت صاحبان ایده و تشکیل چرخه استعداد، ایده و جذب سرمایه است کاهش یابد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

   نظرات