قابل توجه هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان یک مرکز رشد در شهر رشت می باشد

    نظرات