نشست هم اندیشی تبیین شعار سال ۱۴...

ارتباط صنعت و دانشگاه باید تقویت شود رییس پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت: تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، ...

ادامه خبر