تقی فرهنگ نیا

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

نظرات