محمدجواد اعرابی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور چهار محال و بختیاری

نظرات