ویشتاسب سلیمانیان

مسئول مركز رشد واحدهاي فناوري

نظرات