مهدی فندختی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری بيسكويت و صنايع وابسته

نظرات