کامران جعفری

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور صنايع فرهنگي زنجان

نظرات