محمود ناصری

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنايع تبديلي

نظرات