عبدالرسول پورانفرد

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

نظرات