علی باقر نظریان

مسئول مركزرشد واحدهاي فناور شهرستان نورآباد

نظرات