حسین ترابی پوده

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور خرم آباد

نظرات