علی نادر دهقانی الوار

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری لرستان

نظرات