سعید بنیادی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری لرستان

نظرات