محمد زندیه شیرازی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

نظرات