سهیل دادخواه

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری

نظرات