مجید سرنی زاده

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور مواد و تجهيزات پزشكي بندرعباس

نظرات