اکرم نجفلو

کارشناس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

نظرات