علی ساعت ساز یزدی

CEO @SmartLearn

توسعه دهنده سابق اندروید سامانه مدیریت شهری شهربین

کارشناس فنی سابق شرکت تعاونی دانش بنیان شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

نظرات