حمید رضا حسن زاده نایینی

منتور

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناس ارشد مدیریت/تجارت الکترونیک

نظرات