داریوش یوسفی زاده

روانشناس

ارائه مقاله به سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی / نویسنده اول
ارائه مقاله به دومین کنفرانس بین المللی مشاوره و علوم تربیتی / نویسنده
سوم
ارائه مقاله به سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی مطالعات فرهنگی
و اجتماعی / نویسنده سوم
ارائه مقاله به هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی / نویسنده
سوم
on approach therapy hope on based therapy group of effect The
female in stress and depression, anxiety , being-well mental
sclerasis Multiple with patients / نویسـنده دوم / ارائـه و جـاپ مقـاله بـه
عنوان تاثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در بهبود اضطراب و
افســردگی بیمــاران زن مبتلا بــه مولتیپــل اســکلروزیس در مجلــه معتــبر
publications arena Science کشور اتریش
سخنرانی با موضوع اعتیاد / سخنران / سخنرانی با موضوع اعتیاد برای
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد شهرستان کوهبنان
برگزاری کارگاه با موضوع مهارت های زندگی / مدرس / برگزاری کارگاه
مهارت های زندگی برای دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان کوهبنان
سخنرانی با موضوع سلامت روان / سخنران / سخنرانی با موضوع سلامت
روان بــرای معلمیــن مقــاطع راهنمــایی و دبیرســتان آمــوزش و پــرورش
شهرستان کوهبنان
گروه درمانی / درمانگر / گروه درمانی اشخاص حائز علائم PTSD پس از زلزله
شهرستان کوهبنان
بررسی اختلالات روانی-جنسی در نوجوانان ناشنوای شهر کرمان / نویسنده
همکار / با همکاری کانون ناشنوایان استان کرمان
ترجمه کتاب / مترجم به انگلیسی و ویراستار / ترجمه کتاب راهنمای استفاده
از نقاط قوت شخصیتی نوشته دکتر ترزا کیلر برگردان از آلمانی _ در دست
ترجمه
طرح ماده 16 / روانشناس / روانشناس مسئول طرح ماده 16 ترک اعتیاد
مراکز سازمان بهزیستی
ارائه مقاله در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در
روانشناسـی علـوم تربیتـی و مطالعـات اجتمـاعی / نویسـنده اول / ارائـه سـه
عنوان مقاله در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در
روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی _ شیراز سال 1396

نظرات